02 308 50 05

impulsi@impulsi.com.mk

Nowadays, the labor market is changing very quickly, and the geopolitical situation affects the situation on the markets. The last two years of the pandemic, the war in Ukraine, and the economic crisis require young people not only to have appropriate qualifications, but also the ability to build a career in a dynamic environment. The Future of Jobs Report 2020 prepared by the World Economic Forum indicates that in the next 5 years the key skills for future employees will be: analysis and problem solving, creativity, leadership and introducing changes, digital and soft skills. This is confirmed by Cedefop in the Skills Forecast 2030 report. Adecco Poland (2021) indicates that the most important skills of young employees are: the ability to work in a team, creativity and innovation, communication and negotiations, technological skills and the ability to learn throughout life.

Tools for career advisors will help young people acquire skills that are not only desired by employers, but also useful in everyday life. Thanks to this, young people will be more willing to participate in training and vocational education, which will increase the attractiveness of these activities. These tools will be flexible because career counselors will be able to use them in different contexts and for different target groups. Thanks to this, they will be available to everyone, regardless of education level, age or skills. As a result, this project will contribute to increasing the flexibility and diversity of the vocational education and training offer. Moreover, these tools will be flexible and available to different target groups, which will contribute to increasing the flexibility and diversity of the VET offer, in line with the priorities of the Erasmus+ Program.

MAIN GOAL: CREATING NEW DIAGNOSTIC AND EDUCATIONAL TOOLS FOR CAREER ADVISORS AND TEACHERS WORKING WITH YOUNG PEOPLE IN THE FIELD OF PROFESSIONAL CAREER AND BUILDING A CAREER PATH OF YOUNG PEOPLE.

INTERMEDIATE GOALS:

  • Optimization of work tools for career advisors
  • Greater opportunities for young people on the labor market
  • Better career prospects
  • Stable position of young employees on the labor market
  • Increasing the flexibility and attractiveness of vocational education and training

KEY RESULTS:

  • 1 guide for career advisors on building a career path
  • 3 educational sets for conducting career workshops with a multimedia case
  • tools that diagnose and support predisposition tests
  • evaluation report after pilot testing
  • improving the knowledge and skills of career advisors, adapting them to the current needs of the labor market

 

WE STARTED: READY TO START! – HAS STARTED!

On October 17-18, the inaugural meeting of the “Ready to start” project took place in Skopije! We would like to thank the IMPULSI Partner for organizing the kick of the meeting. The meeting was not just a formal start of the project. It was a very fruitful and productive meeting during which we discussed the activities and results we want to achieve.

We have initially discussed the scope of coaching sessions in the area of ​​professional career. Additionally, we have developed a preliminary list of future professions that our beneficiaries will learn through a multimedia game developed as part of the project.

The future professions on our preliminary map are: Data Analyst, Business Analyst in the field of Genetic Materials, Virtual and Augmented Reality Specialist, Quality Tester, Cybersecurity Specialist, Hydrogen Technician, Photovoltaic Technician, IT Solutions Technician AI-based, Data Ethics Officer, Vegan Farmer, Cricket Breeder.

The project has started – let’s get started!

 

Значењето на кариерните советници во поддршката на младите лице при
дефинирањето на нивните кариерни патеки

Навигирањето кон успешна кариера може да биде загатливо за млади лица, посебно во
контекстот на променливите индустрии и економски пејзажи. Тука влијанието на кариерните
советници станува клучно. Кариерните советници пружаат непроценлива поддршка и водство на
младите лица како да ја дефинираат и следат својата кариерна патека.

Кариерните советници носат експертиза и увид во светот на работата што младите можеби сè
уште не го поседуваат. Тие се запознаени со различни индустрии, работни места, образовни
патишта и трендови на пазарот на трудот. Оваа експертиза им овозможува да ги водат младите
поединци во донесувањето информирани одлуки врз основа на сегашните и идните изгледи за
кариера.

Главната точка на која советниците за кариера треба да ја разберат и на неа да се фокусираат е
фактот дека секој поединец има уникатни вештини, интереси и аспирации. Затоа, кариерните
советници нудат персонализирани коучинг техники прилагодени кон специфичните потреби и
цели на секој млад човек. Тие ги слушаат аспирациите, гледиштата, потребите и желбите на
младиот клиент. Донесувањето одлуки за кариера вклучува разгледување на различни фактори
како што се интереси, вештини, вредности, побарувачката на пазарот и личните околности.
Советниците за кариера спроведуваат и толкуваат алатки за самопроценка со кои младите лица се
зајакнуваат да донесат сигурни и добро информирани одлуки, усогласени со сопствените
кариерни цели.

Младите луѓе можеби не се свесни за целиот опсег на кариерни можности кои им се достапни.
Советниците за кариера ги водат да генерираат што е можно повеќе живописни опции за
различни патеки за кариера и да им помогнат да истражат различни индустрии, улоги и можности
за образование. Оваа им ги проширува хоризонтите на младите и ги оснажува да донесат
едуцирани одлуки за избор на образование или работа.

Дефинирањето на патеката за кариера може да биде предизвик и може да вклучува неуспеси.
Советниците за кариера работат на охрабрување, градење доверба и поттикнување на
издржливост кај младите поединци. Тие нудат поддршка во време на несигурност, помагајќи им
на поединците да останат мотивирани и фокусирани на своите цели.

На динамичниот пазар на труд, под влијание на технолошкиот напредок, економските промени и
општествените промени, советниците за кариера треба да останат во тек со трендовите и
промените во индустријата, подготвувајќи ги младите поединци да се прилагодат на барањата кои
се постојано се менуваат и да ги искористат можностите што се појавуваат. Затоа и самите
советници треба да се технолошки образовани и да ги следат развојните трендови.

Влијанието на ефективно кариерно советување ги надминува непосредните одлуки за кариера.
Тоа ја поставува основата за доживотно учење, развој на кариера и лично исполнување.
Инвестирањето во професионално водство во рани години може да донесе значителни
долгорочни придобивки за младите поединци.

Советниците за кариера играат витална улога во поддршката на младите луѓе додека ги
дефинираат своите кариерни патеки. Нивната експертиза, насоки и охрабрување ги поттикнуваат
поединците да истражуваат, да се развиваат и да творат во кариери кои ги исполнуваат,
усогласени со нивните страсти и аспирации. Со инвестирање во кариерно советување,
инвестираме во идниот успех и благосостојба на нашата младина, придонесувајќи за
квалификувана, приспособлива и мотивирана работна сила.

Затоа, во рамките на нашиот проект Еразмус+ „Подготвен за почеток“ (Ready to start), бр.: 2023-1-
PL01-KA210-VET-000153013, развиваме „Водич за советници за кариера за градење на кариерни
патеки на младите луѓе“. Овој водич има за цел да ги опреми советниците со потребните вештини
и алатки за ефективно да ги водат своите клиенти кон успешни кариерни патеки прилагодени кон
современите предизвици на пазарот на трудот.

Водичот ќе го објавиме наскоро.