За тимот

02 308 50 05

impulsi@impulsi.com.mk

Биљана Велевска

Сертифициран обучувач,

консултант за деловен

развој и човечки ресурси

Наташа Ивановска

Сертифициран обучувач,

деловен коуч и консултант

за човечки ресурси и маркетинг

Марија Коваческа

Професор,

Кариерен советник,

Обучувач за возрасни

Катерина Златановска Попова

Кариерен советник,

Обучувач за меки вештини,

Point of you© коуч,

Консултант за човечки ресурси

Лумтурије Мехмеди-Синани

Советник,

Oбучувач,

Mентор за кариерно советување