Клиенти

02 308 50 05

impulsi@impulsi.com.mk

Со нашето долгогодишно искуство
на голем број на проекти,
ја заработивме довербата на некои
од водечките компании во
различни области и сектори.

Клиенти кои се задоволни од соработката и обуките
на Самеримпекс Импулси се:

Клиенти во кои се реализирани
интерни консалтинг проекти: