Биљана Велевска

Сертифициран обучувач,
консултант за деловен развој
и човечки ресурси