02 308 50 05

impulsi@impulsi.com.mk

    

With this project we want to enhance the hydrogen market by providing professionals with the required knowledge and avoid the problem of unspecialized staff which have to learn while working, slowing down the production process.

We expect that the long-term results will be to make green hydrogen affordable by accelerating production processes (due to the provided experience) and, in this way, to achieve the zero emissions European objectives before the marked current deadlines.

 

 

На 31.01.2024 година одржавме обука за VET студенти во Сообраќајното училиште „Боро Петрушевски“ – Скопје за технички и деловни вештини за учество на пазарот на водород.

Целта беше да се информираат студентите и да се споделат резултатите од проектот Tech2nicians кофинансиран од Европската Унија (2021-1-ES01-KA210-VET-000032908). Го зголемивме интересот и свеста за важноста на водородот како извор на енергија и вештините што им се потребни на техничарите за во иднина да ги покријат потребите на пазарот на труд на економијата.