Стратешка поддршка при регрутирање

Кога ќе речеме Стратешко регрутирање, мислиме стратешко! Импулси обезбедува стручни услуги и ресурси коишто се потребни за да се исплатат вашите напори околу пронаоѓањето кандидати, и тоа на подолг рок! Уште од самиот почеток на утврдувањето на вештините коишто се потребни, па сѐ до крајот на оценката и на изборот на кандидатите, Импулси ја обезбедува за Вас вистинската личност на вистинското место во Вашата организација.

Со користење на вашиот стратешки план и тековните податоци на работната сила, Импулси ве води низ вашиот иден фокусиран поглед во вашите краткорочни и долгорочни потреби од талентирани кандидати. Импулси ви помага при утврдувањето на вашите сегашни и идни потреби од вештини врз основа на стратешките цели на вашата организација. Покрај тоа, Импулси помага да се развијат стратегии за вработување за да се изгради дата база на расположлив квалификуван и разновиден избор на кандидати.

Contact us