Менаџер за продажба

ГЛАВНА ЦЕЛ НА РАБОТНОТО МЕСТО

Планирање на продажните активности на фирмата во насока на зголемување на прометот и профитот на компанијата од активности во големорподажната и малопродажната мрежа. Се грижи бизнисот подеднакво успешно да се развива во Македонија и во странство.

КОМУ МУ Е ПОДРЕДЕН: Извршен директор

ОДГОВОРЕН ЗА

1.      Планирање, организирање, коорди-нирање и контрола на продажбата

-    учество во процесите на стратешко и деловно планирање

-    Развој и организирање на сите процеси во продажбата

-    Координирање на активностите во секторот преку редовни состаноци со вработените

-    Контрола на реализираните таргети во секој сегмент и превземање корективни дејствија

-    Активно учество на состаноците на раководството, а по потреба и нивно иницирање; според принципот на ротација изготвува краток записник од состанокот

2.      Одржување и ширење на мрежата на клиенти

-    посета на постоечките клиенти заради одржување на успешни деловни релации

-    таргетирање потенцијални клиенти, донесување одлука и водење преговори за соработка

-    идентификува и управува со потенцијалните ризици во секторот

3.      Анализа на пазарот

-    Анализа на реализираната продажба

-    Анализа на барањата и потребите на купувачите

4.      Дефинирање на набавките, координација со другите сектори во фирмата и навремено ослободување на обртните сретства

-    Во соработка со менаџмент тимот учествува во управување и коодринација на процесот на планирање на набавките и навремено доставувње на робата до сите клиенти

5.      Управување со човечки ресурси

-    Директно раководење и евалуација на перфромансите на вработените

-    Воспоставува клучни индикатори за следење на перформансите и унапредување на перфромансите според поставените цели

-    Директно е вклучен во селекција на вработените во сектор продажба, во нивната обука, надзор и оценка

-    Изготвува предлози за награди и казни на вработените во секторот и ги доставува до претпоставен

7. Здравје и безбедност на организацијата

 


Контакт

ул. Леринска 79 1000 Скопје Македонија


Е-mail: impulsi@impulsi.com.mk
Телефон: 02 308 50 05
Факс: 02 308 39 28

Контактирајте нé